Back

Kas ir bīstama krava?

Krava ar tādām īpašībām, kas pārkāpjot bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumus vai notiekot negadījumam, var radīt kaitējumu cilvēka dzīvībai vai veselībai, kā arī nodarīt postījumus apkārtējai videi vai īpašumam. Par bīstamām uzskata tikai tādas kravas, kas atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas noteiktajiem bīstamības kritērijiem.

Kādas ir bīstamo kravu klases?

1. klase: Sprādzienbīstamas vielas un izstrādājumi
2. klase: Gāzes
3. klase: Uzliesmojoši šķidrumi
4.1. klase: Uzliesmojošas cietas vielas, pašreaģējošas vielas un cietas desensibilizētas sprāgstvielas
4.2. klase: Pašuzliesmojošas vielas
4.3. klase: Vielas, kas saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes
5.1. klase: Oksidējošas vielas
5.2. klase: Organiskie peroksīdi
6.1. klase: Indīgas (toksiskas) vielas
6.2. klase: Infekciozas vielas
7. klase: Radioaktīvs materiāls
8. klase: Korozīvas vielas
9. klase: Pārējās bīstamās vielas un izstrādājumi

ADR bīstamības zīmes