Saites

ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas (UNECE) mājaslapa: http://www.unece.org/trans/danger/danger.html
CSDD mājaslapa: https://www.csdd.lv/bistamo-kravu-parvadasanas-aplieciba-adr/vispariga-informacija
Autotransporta Direkcijas mājaslapa: http://www.atd.lv/lv/jaunumi/b%C4%ABstamo-kravu-p%C4%81rvad%C4%81jumi
Rakstiskās instrukcijas (avārijas kartīte) dažādās valodās: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic_e.html
Rakstiskās instrukcijas (avārijas kartīte) latviešu valodā: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adr/Instructions/Latvian_2017.pdf